MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 

TIKSLAI

1. Kurti ir sudaryti sąlygas moksleiviams efektyviai mokytis, pakelti savo pasiekimų lygį.

2. Ugdyti asmenį, gebantį rinktis profesinę veiklą.

3. Formuoti atsakomybę už savo ir kitų saugumą bei sveikatą.

4. Plėtoti ir puoselėti bendradarbiavimą su tėvais ir stiprinti ryšius su kaimo bendruomene.

 

 

UŽDAVINIAI

1. Palaikyti ir stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją;

2  Kurti mokomųjų dalykų, papildomojo ugdymo programas pagal bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus;

3. Tobulinti profesinę veiklą: tirti 9-10kl. mokinių gebėjimus, padėti susivokti profesinės karjeros planavime, skleisti informaciją apie profesijas;

4. Individualizuoti mokomąją veiklą mokymo proceso metu, atsižvelgiant į mokinių amžių bei gebėjimus;    

5. Gerinti kryptingą mokinių užimtumą:

6. Vykdyti vidinį auditą, remiantis išvadomis, planuoti mokyklos veiklą.

Prioritetas  – ugdomosios veiklos stiprinimas.

 

 

ŠIEMS TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI REIKALINGA

 

1. Pasiekti bendruomenės narių sutarimą dėl moksleivių žinių kokybės užtikrinimo, nuolatinės pažangos fiksavimo, analizės būdų ir formų bei visapusiškos pedagoginės pagalbos teikimo mokymosi problemų turintiems moksleiviams.

2. Sutelkti mokyklos bendruomenės, visų savivaldos institucijų, mokytojų ir tėvų iniciatyvas, pasiūlymus, asmeninę bei komandinio darbo patirtį uždaviniams įgyvendinti.

 


                                                                                                                                          ATGAL