KRIKLINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIZIJA

 

 

 

Kriklinių pagrindinė mokykla – bendrojo lavinimo mokykla lietuvių dėstomąja kalba, teikianti pagrindinį išsilavinimą ir ruošianti 9 – 10 klasių  mokinius profiliniam ugdymui, tobulinanti papildomo ugdymo sistemą, realizuojanti pedagogines inovacijas, formuojanti demokratinio valdymo ir savivaldos sistemą, savas tradicijas, formuojanti pilietiškumą, tautiškumą, pilietines vertybes, sugebėjimą atsakyti už save ir už aplinką, kurioje gyvenama. Tai visuomenę keičianti ir ją aptarnaujanti bendruomenė, moksleivių laisvalaikio organizavimo centras. Išspręstos saugumo, medicininio švietimo ir sveikatos problemos.

 

                                               

                                                  Vizijos aprašas

 

 Vizijos apimamas laikotarpis ir konsensusas

 

 Vizijos įgyvendinimo laikotarpis – 3 metai.

 Vizijos kūrime dalyvavo 96% mokytojų.

                           

 Numatomų pokyčių platumas

 

 Numatomų pokyčių esmė – mokymo kokybės siekimas, pasitelkiant naujus mokymo šaltinius ir             

 metodus,  žinių derinimas su gyvenimo praktika, išplečiama edukacine, socialine, kultūrine bei

 informacine veikla.

 

 Vizijos naujoviškumas

 

Bendru darbu su mokiniais ir tėvais kuriama besimokanti visuomenė. Vizija orientuojasi į  naujovišką ugdymą, pajėgų rengti vaikus gyventi naujame žiniomis pagrįstų technologijų pasaulyje. Plečiami ir modernizuojami partnerystės ryšiai su visuomene, verslo žmonėmis, įvairių pakopų įstaigomis, formuojama erdvė praktinei moksleivių veiklai, gerinamos mokinių ir mokytojų darbo sąlygos.

 

 

 

 

MISIJA

 

Teikti  kokybišką mokymą pagal pagrindinio išsilavinimo programas. Ugdyti savarankišką ir kūrybingą, plačiai panaudojančią savo galimybes asmenybę, pasirengusią perimti šiuolaikinių mokslų žinių pagrindus, gebančią ieškoti informacijos, remiantis šiuolaikinėmis technologijomis ir ją išmintingai bei kūrybingai vartoti kasdieninėje veikloje. Puoselėti demokratinei visuomenei būtinas vertybines nuostatas, formuoti dorinės, etninės kultūros pagrindus.

 

 

 

 

MOKYKLOS FILOSOFIJA

 

Pagrindinės mokyklos nuostatos: padėti moksleiviui mokytis ir teikti jiems jų poreikius atitinkantį mokymą, skatinti moksleivius savarankiškai pažintinei veiklai, problemų sprendimui, kūrybiškumui. Kuriama palanki pedagoginė aplinka, skatinanti moksleivius pažinti save. Ugdomas visų mokyklos bendruomenės narių papildomojo ugdymo svarbos suvokimas. Ugdytojų ir ugdytinių bendradarbiavimas pagrįstas abipuse pagarba ir pasitikėjimu, moksleiviai mokomi aktyviai dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, pažinti ir išmokti gyvenime taikyti demokratijos principus bei vertybes. Mokykla atvira visuomenei, ji plėtoja ryšius su socialine aplinka, su tėvais. Tai reiškia, jog daug dėmesio skiriama ir moksleivių socialinei integracijai. Mokykloje vyrauja optimistinė atmosfera, išgyvendinamos stresinės situacijos, konfliktai sprendžiami argumentais pagrįstomis diskusijomis. Mokyklos veikla neprieštarauja Švietimo įstatymui bei kitiems norminiams teisiniams dokumentams.

 


                                                                                                                                                              ATGAL