Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Bažnyčia medinė, liaudies architektūros formų, lotyniško kryžiaus plano (20x8m), dvibokštė, vienanavė. Įrengti 3 altoriai.Pastatyta 1897 metais. Šventoriaus tvora iš akmenų mūro. Šventoriuje medinė varpinė, neseniai pastatytas medinis kryžius, koplytstulpis žuvusiems partizanams bei akmeninis paminklas karo, tremties ir pokario metų aukoms atminti. Kadangi čia anksčiau buvo laidojami žmonės, dar išlikę nemažai senų bei naujai pastatytų paminklų. Šventoriuje šalia savo brolio bei jo žmonos palaidotas ir garsus Lietuvos ornitologas Teofilis Zubavičius. Vakarų pusėje už šventoriaus tvoros – naujųjų kapinių teritorija. Kriklinių kaimas egzistavo jau ir prieš 1554 metus, tačiau savo bažnyčios neturėjo. Melstis krikliniečiai eidavo į Banionių dvarą, kur stovėjo vienuolių karmelitų koplytėlė. Be to, Moliūnų dvarininkai Karpiai savo baudžiauninkams buvo pastatę medinę koplytėlę ant Moliūnų piliakalnio. Kai Banionių dvarą nusipirko ponas Šišla, karmelitai išsikėlė į Pumpėnų vienuolyną ir Banionių koplytėlė pamažu sunyko. Šišla derėjosi su Karpiu, kad Moliūnų koplytėlė būtų perkelta į Kriklinius, tačiau Karpis nesutiko tai padaryti. Šišla per teismą gavo leidimą perkelti koplytėlę, tačiau tam labai pasipriešino moliūniečiai. Į konfliktą įsivėlė ir paprasti krikliniečiai. Pono Šišlos pamokyti, jie naktį vogčiomis išardė ir parsigabeno koplytėlę į Kriklinius. Pastatė ją pono Šišlos žemėje, aukštesnėje vietoje netoli ežero. Pastovų kunigą gauti nebuvo galimybės, mišias čia laikydavo retkarčiais iš Pumpėnų atvykstantys kunigai. Medinė bažnytėlė vietos žmonių lėšomis buvo pastatyta tik 1781 metais. 1863 metais ji jau turėjo pastovų kunigą, tačiau tebesivadino koplyčia. Pirmuoju kunigu į Kriklinius vyskupas buvo paskyręs Kupiškio kleboną Andrių Ivanavičių. Beje, į šią bažnyčią to paties vyskupo raštu buvo paskirtas ir būsimas 1863 metų sukilimo vadas Antanas Mackevičius, tačiau tikslių žinių apie jo kunigavimą Krikliniuose nėra išlikę. Kurį laiką Kriklinių kunigai aptarnaudavo ir Daujėnus. 1874 metai Krikliniai jau buvo Pumpėnų parapijos filija. Kadangi bažnytėlė buvo nedidelė, joje tilpdavo tik apie 50 žmonių, krikliniečiai ėmė galvoti apie naujos, didesnės bažnyčios statybą. Aktyvus, energingas kunigas M.Vedarauskas (1896–1907) pasamdė meistrą Bortaševičių, kuris pasirinko darbininkus ir pradėjo naujos bažnyčios statybą. Krikliniečiai aktyviai rėmė statybą pinigais, mediena, maitindavo ir apnakvydindavo darbininkus. 1897 metais buvo pastatyta naujoji bažnyčia, kuri tebestovi kiki šiol. Taip pat buvo pastatyta ir varpinė bei klebonija. 1926 metais Krikliniai gavo parapijos teises. Tuo metu jai priklausė 63 kaimai su 2232 žmonėmis. Krikliniuose yra dirbę šie kunigai: Klemanskas ( apie 1874 metus), Lipnevičius, Strelčiūnas, Garnevičius, Mizgirtas (Mizgirdas?), M.Vedarauskas (1896-1907 m.), Titas, Steikūnas, Šakenis, Masiulis (1916-1934), Ignas Ragauskas (1934-1936), Mykolas Banaitis (1936-1941), Kuzmickis, Kremenskas (Kreminskis?), Savokaitis ( apie 1944 m.), Pranciškus Vainauskas (mirė 1947 m., palaidotas Krikliniuose), Feliksas Zinkevičius (apie 1948 m.), Aleksandras Masys ( apie 1952 m.), Kazimieras Žeimys (1954-1957 ), Leonas Lukšas (Lukšys?) (apie 1958 m.), Šukys (apie 1968-1969 m.), Pranciškus Masilionis (1969-1977 ), Gaudentas Ikamas (1977-2001). Šiuo metu Kriklinių parapijos klebonu dirba Rimantas Visockis. Jo dėka suremontuota bažnyčia (perstatyti du bokštai, perdažytos sienos, išbetonuotas takas aplink bažnyčią , pakeistas varpinės kryžius ir t. t. ). Vargonininkais Krikliniuose yra dirbę šie žmonės: Žitkevičius (dailininko Prano Žitkevičiaus tėvas), Malkevičius, Buzilis, Leonas, Ragelis, Kaziala, Mikalauskas, Vanagas, Jakaitis, Stapulionis, B.Merfeldas, Žalalis, K.Očikas, A.Šinkevičius, A.Pranskūnas, K…………..