Šios mokyklos istorija su ilgokomis pertraukomis tęsiasi jau trečią šimtmetį. Pradžia - 19  amžius. Niekas negali tiksliai pasakyti, kada buvo pati pradžia, kas pravedė pirmąją pamoką. Kriklinių bažnytinėse knygose išlikęs įrašas liudija, kad parapijinė mokykla čia jau veikė 1863 metais ir joje mokėsi 35 mokiniai. Kada ta mokykla buvo atidaryta, niekas, bent jau kol kas, negali pasakyti. Taigi, pradžia laikytume 1863-čiuosius. Bet įkurta ji, tikriausiai, buvo anksčiau… Kitas atskaitos taškas-1924-tieji?Galime svarstyti vienaip ar kitaip, galime ginčytis, tačiau 19-20 amžių sandūroje šios mokyklos istorija trūkinėjo, buvo labai ilgos pertraukos, o jau nuo 1924-tųjų prasideda nenutrūkstanti, stabili šios mokyklos veikla, besitęsianti iki šių dienų.
Po 1863 metų sukilimo visos parapijinės mokyklos Lietuvoje buvo uždarytos. Ne išimtis, žinoma, Krikliniai. Taigi, prasidėjo ilgas ir tamsus priespaudos laikotarpis su neilgai trunkančiais pragiedruliais. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir čia veikia slaptosios mokyklėles, daraktoriai tai vienoje, tai kitoje kaimo gryčioje mokė vaikus skaityti, rašyti skaičiuoti iš lietuviškų kalendorių, maldaknygių, elementorių. Petras Mažylis rašo, kad tokia slapta „kalvarto mokyklėlė“ Krikliniuose atsirado 1895m. Ji veikė iki 1900 metų. Vaikai buvo mokomi Zdanevičienės bakūžėje. 1900-1902 metais tokia mokyklėlė veikė Banionių kaimo ūkininko Mato Šumsko troboje.
Kurį laiką mokykla veikė Kriklinių gyventojo Ilekio namuose.
1924 metais valdžia įsteigė vieno komplekto pradinę mokyklą Krikliniuose. Šie metai ir laikomi oficialia mokyklos įkūrimo data. Pirmieji šios mokyklos mokytojai buvo Jonas Narvydasir Klemas Balanda. Mokykla veikė ūkininkų K. Tamulionio ir R. Kalpoko namuose.
Po keleto metų mokykla iš Kriklinių buvo perkelta į Moliūnus, į buvusio Karpio dvaro pastatą. Čia veikė jau dviejų komplektų mokykla. Moliūnuose dirbo šie mokytojai: Jonas Skardžius (palaidotas Krikliniuose), Lingys, Petras Gailiūnas, Viktoras Kavaliauskas, Gailiūnienė, Jurgis Rudys, Ada Rudienė, vyras ir žmona Ži1inskai, Glebavičiūtė, Joana Šimkutė, Genė Narijauskaitė-Arcimavičienė, Kazimieras Vaišvila, Paulina Puronaitė, Viktoras Kavoliūnas, Jadvyga Stradomskytė, Antanina Navickienė, Stasė Žagūnaitė-Kubi1ienė, Kazys Dungveckas, Pranė Dungveckienė, Petras Rimkevičius, Laimutė Kvedaraitė-Remeikienė, Irena Krankalytė, Moliūnų mokyklos istoriją išsamiai aprašė J.Dankevičius savo knygoje „Moliūnų praeitis”.
1949 metais Krikliniuose buvo įkurta septynmetė mokykla,o Moliūnuose liko tik pradinės klasės. Kita pradinė mokykla veikė Povilo Zubavičiaus namuose Dumbliūnėlių kaime. Čia dirbo dvi mokytojos: Grasilda Vaitaitytė ir Gervytė. Vėliau ši mokykla iš Dumbliūnėlių kaimo persikėlė i Januškų palivarko pastatą. Čia mokytojavo Bronė Meškėnaitė,  Kazys Stankevičius, Vosylius, Ačai, Ona Banionienė, Aldonas Tučas (jis vėliau buvo Kriklinių mokyklos direktorius, dabar gyvena Vaškuose), Olga Rakšnienė, Barauskaitė-Mockūnienė, Bačkis, Bačinskas ir Stasys Mockaitis.
Senoji mokykla
1949 metais įkurtoje Kriklinių septynmetėje mokykloje iš pradžių buvo tik viena penkta klasė. Mokykla veikė Mulevičių namuose. Sekančiais metais atsirado dar viena klasė ir mokykla persikėlė į buvusi klebonijos pastatą. 1951-1952 metais buvo suremontuotas Mulevičiaus namas ir jame įsikūrė jau trys klasės. 1959 metais mokykla jau vadinosi aštuonmete. 1958 metais pradėtas rengti naujas pastatas – buvusi špitolė, kurią kolūkis buvo pavertęs arklide… Pristačius antrą aukštą ir suremontavus pirmąjį,  pastatas buvo pritaikytas mokyklai. Padidėjus patalpų skaičiui, atidarytos ir pradinės klasės. Dabar šiame pastate yra mokyklos dirbtuvės, biblioteka bei virtuvė-valgykla įrengti du butai.
Mokykla
1968 metais tuometinio direktoriaus Ulio didelių pastangų dėka buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas. Šis pastatas statytas pusiau „partizaniškai”, gerokai pakoreguojant projektą. Mokykla keletą kartų keitė pavadinimus – buvo pradinė, septynmetė, aštuonmetė, nepilna vidurinė, devynmetė.
2009 metų rugsėjo 1 dieną Kriklinių pagrindinė mokykla buvo reorganizuota į Pasvalio rajono Daujėnų pagrindinės mokyklos Kriklinių pradinio ugdymo skyrių.

Padėdami mokyklai, lėšas galite pervesti į mokyklos, kaip paramos gavėjo, sąskaitą. Reikalingi duomenys pervedimui padaryti:

– paramos gavėjo indentifikacinis numeris : 190616249

– banko pavadinimas : AB DnB NORD bankas

– banko kodas : 40100

– sąskaitos numeris : LT677300010002557516

– paramos gavėjo pavadinimas : PASVALIO R. DAUJĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

– buveinės adresas : PASVALIO R. Daujėnai BALUŠKIŲ G.4

Iš anksto dėkojame!